สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ Get Ready for Startup with Innovations

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในโครงการ Get Ready for Startup with Innovations ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคารเรียนรวม (อาคาร 35)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการสร้างสรรค์โครงการหรือหลักสูตรในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมรายใหม่แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

กรอกใบสมัคร